youth and vocation

 

While Redemptorists have always enjoyed working with young people, in 1985 the world-wide government of the Congregation made youth ministry a pastoral priority. Young people must be numbered among the most abandoned, since they frequently find themselves on the margin of Church and society. So it is only natural that Redemptorists feel the call to be with them. A part of this ministry is aimed at helping young people discern their own vocation in life.

 

 

 

Together with the youth, we will create an environment where we can listen to and celebrate our common aspirations and dreams.  Thus, they may become fully aware, be able to discern and enthusiastically share their talents, giftedness and response to God’s call that they may give life and joy to the church and society especially to the poor and the most abandoned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kaisa ng mga kabataan, aming lilikhain ang isang kalagayan kung saan kapwa namin pinakikinggan at ipinagdiriwang ang aming mga mithiin at pangarap.  Sa pamamagitan nito, sila’y makapagninilay, mamumulat at buong sigasig na makapagpapahayag ng kanilang angking talino, kakayahan at pagtugon sa tawag ng Diyos tungo sa pagbabalik buhay at sigla sa simbahan at lipunan, nang may natatanging pagkiling sa mga dukha at lubos na pinabayaan.”